Details_Of_The_Speedway_Reward_Card_Application

Home / Details_Of_The_Speedway_Reward_Card_Application

כותרת:

מסלולים על אודות ביצוע כרטיס התגמול מהירספירת מילים:

318סיכום:

כרטיס התגמול בידי כאן האתר ההוא ראוי למועמדים בעלי אשראי טוב מאוד ורוכשים בתדירות גבוהה בשוק הרחב Speedway SuperAmerica.מילות מפתח:

עריכת כרטיס Reward כרטיס Speedway, כרטיסי אשראי


מוסד המאמר:

כרטיס התגמול של Speedway מתאים למועמדים בעלי אשראי מקצועי ורוכשים בדרך כלל בשוק הרחב Speedway SuperAmerica. בתכנית הוא מרוויחים הנחה על ידי 1% על מרב הרכישות הכלליות, והנחה בקרב 4% בשביל רכישות המתבצעות בשוק הרחב Speedway SuperAmerica. במהלך 60 הימים במקום ראשון רכישות לתמלל יקבלו הנחה אצל 8%. מידי ההנחות מוחלות באופן ישיר לטובת בעלי הכרטיס ואפשרי להשתמש בהן לרכישת נסיעות בלי כסף. אין כלל תחום שנתית לסכום ההנחות שרצוי לעשות קופה, איזה מידי הנחות שאין הן בשימוש פוקעות לאחר שנה.


כרטיס התגמול בקרב Speedway היא בעצם מי שהוא בעל שיעור פגישת היכרות אצל 0% המתייחס העוזרות לרכישות ואלו להעברות יתרה בזמן חצי שנה שאין להם עמלה שנתית הכול על סמך היסטוריית האשראי על ידי המועמדים. תמלול וידאו חיי ההקדמה, הרכישות מחויבות בשיעור בידי 17.99% ומשתנה המקדמות במזומן 23.99% המתארת את ראשית שיעור הפריים. לפרטים מה אלמנט עמלת העברה של יתרה בשיעור 3% בנות מינימום בקרב 5 $ עד למקסימום על ידי 70 $ ודמי מקדמה במזומן על ידי 3% בנות לפחות בידי עשר $. באפשרותכם לצמצם רק את דמי העברה של היתרה או גם לבטל את אותה בהתאם ל שיקול דעתו על ידי צ’ייס. מובחר המימון מחושבים בהתאם ל נוסחת היתרה היומית הממוצעת.


כרטיס התגמול של Speedway מציג אחר מירב ההטבות לצרכנים הזכאים לתעריף הנמוך עד מאוד, חושב לבצע תשלום השלם לאחר סוף סכום ההיכרות, וישתמש בכרטיס מפעם לפעם קרובות בניגוד לציפיות ליצור רכישות בענף Speedway SuperAmerica.היתרונות הרבים שבעל הכרטיס יוכל לעשות מכרטיס זה הזמן מכילים את הדברים הבאים:

גישה מקוונת למידע בסכומים

הודיע אודות כרטיסים שאבדו ונגנבו

מזומני ​​חירום והחלפת כרטיסים

עזר לשעת חירום ושירותי דלק

דוח כספי בסופו של דבר השנים בהתאם ל דרישה

אחריות מורחבת לרכישות שנערכו בכרטיס

הגנה הכול על רכישה

עזרה בטכניקות

חבילת ביטוח מקרים בלתי צפויים נסיעה עד הרגע הצעה טובה $

חבילת ביטוח לרכב שכור

ביטוחים מזוודות אבוד ידוע שעד 3,000 $

אין שום הרבה אחריות כלפי בעל הכרטיס בגין הזמנות שאין היא מורשות